تخفیف ویژه تا 50%ویژه رزرو از سایت
Evara0علاقه مندی
پارک دلفین کیش

پارک دلفین کیش

ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺖ پﺬﯾﺮش:15دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎﻧﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات: ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎ ، کﻼﺳﯿک ﺷﻮ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎغ پﺮﻧﺪگﺎن )آکﻮارﯾﻮم آب ﺷﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ( ۱.رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻟﯿﺪرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﺰاﻣی ﺑﻮده و در ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت از پﺬﯾﺮش ﻣﻌﺬورﯾﻢ. ۲.ﺑﻬﺎي اﯾﻦ پکﯿﺞ850,000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب9درﺻﺪ ارزش اﻓﺰوده ﻣی ﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ پﺮداﺧﺘی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ دﻟﻔﯿﻦ ﺷﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دﯾگﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت راﯾگﺎن اﺟﺮا ﻣﯿگﺮدد. ۳.ﺑﻠﯿﻂ را ﺑﻪ ازاي ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺮات چﺎپ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺑﻠﯿﻂ در کﻞ زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ )از پﺬﯾﺮش درب اﺻﻠی پﺎرك ﺗﺎ پﺬﯾﺮش دﻟﻔﯿﻦﺷﻮ( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ اﻟﺰاﻣی ﻣی ﺑﺎﺷ

ﺑﻠﯿﻂ کﻮدکﺎن زﯾﺮ دو ﺳﺎل ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ راﯾگﺎن و ﺑﺮاي کﻮدکﺎن دو ﺗﺎ چﻬﺎر ﺳﺎل اﻟﺰاﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ کﻮدك 380,000ﺗﻮﻣﺎن ﻟﺤﺎظ ﻣی گﺮدد کﻪ ﺻﺪور آن ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﺮ در پﺎرك اﻧﺠﺎم ﻣی گﺮدد. ٤.ورود دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ٥.ورود ﻫﺮگﻮﻧﻪ کﺎﻟﺴکﻪ ﺑﻪ کﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣی ﺑﺎﺷﺪ 6-اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت پﺎرك دﻟﻔﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﯿچ گﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘی در ﻗﺒﺎل گﻔﺘﻪ ﻫﺎ و وﻋﺪه ﻫﺎي ﺷﻔﺎﻫی ﻓﺮوﺷﻨﺪگﺎن ﺑﻠﯿﻂ ﻧﺪارد. ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮداد ﺑﻠﯿﻂ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﺎ24ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮوﯾﺲ10%، ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮوﯾﺲ40%، ﺑﯿﺶ از ﯾک ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮوﯾﺲ70%از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﻪ کﺴﺮ ﻣﯿگﺮدد)کﻤﺘﺮ از ﯾک ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻠﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣی ﺑﺎﺷﺪ(